PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ OD 1.1.2018


Od  1.1.2018  se  vrací předkupní právo spoluvlastníků při převodu podílu na věci nemovité. Nová úprava se vztahuje jak na  převod úplatný, tak bezúplatný.

V případě, že si spoluvlastníci budou přát, aby  se  u  nich  neuplatnilo  zákonné předkupní  právo  k jim  spoluvlastněným věcem nemovitým, mohou jeho účinkům zamezit  s účinky pro své právní nástupce smluvním ujednáním v písemné podobě, a tak účinky zákonné úpravy vyloučit. Vzdání se předkupního práva je pak nutné zapsat do veřejného seznamu, v němž je věc  nemovitá evidována. 

Uvedené předkupní právo se však neuplatí, pokud  půjde  o  převod  osobě  blízké  (tj.  příbuzný  v  řadě  přímé,  sourozenec  a manžel nebo partner podle jiného zákona  upravujícího registrované partnerství; jiné osoby  v  poměru  rodinném  nebo  obdobném  se  pokládají  za  osoby  sobě navzájem  blízké,  pokud  by  újmu,  kterou  utrpěla  jedna  z  nich,  druhá  důvodně pociťovala jako újmu vlastní).

Autor: Mgr. Eliška Fischerová
Publikováno: 3. ledna 2018